Hz. Muhammed (sav)'in Hayat Kronolojisi - Mekke Dönemi

Mekke Dönemi

569

Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi) .

Sütannesi Halîme’ye verilmesi.

574

Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.

575

Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

577

Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

578

Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.

589

[?]Ficâr Savaşı’na katılması.

[?]Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması. 

594

Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.

Hatice ile evlenmesi. 

605

Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610

Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü [27 [?] Ramazan).

613

Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.

614

Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.

615

Habeşistan’a ilk hicret.

616

Habeşistan’a ikinci hicret.

Hamza’nın müslüman olması.

Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.

Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.

619

Boykotun sona ermesi.

620

Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).

Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).

Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).

Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).

621

İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).

Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).

622

İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).

 

http://www.sonpeygamber.info/tr/content/blogcategory/31/57/lang,tr

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !